elartnet.pl
         Tutoriale
         Faq
       8302974268
         Komunikaty
         Poczta         Internet
          Dla domu
          Dla firmy
       (719) 947-1382         Prawo
       laborsaving


718-744-5873

strona oek

 
Google


      Elartnet - to nowoczesna sieæ intranetowa o szerokopasmowej transmisji danych. To ³atwy w obs³udze, sta³y i niezawodny dostêp do Internetu, o szybko¶ci i cenie abonamentu nie porównywalnej z jak±kolwiek inn± ofert± dostêpn± na rynku. Elartnet to równie¿ w³asne konto pocztowe e-mail i strona WWW.(203) 627-4422Dla domu

 • Szerokopasmowy dostêp do Internetu
 • Brak limitów pobierania/wysy³ania danych
 • Brak urz±dzeñ po¶rednicz±cych (modem)
 • Umowa na czas nieokre¶lony lub okre¶lony
 • Konto pocztowe e-mail i strona www
 • Koszt pod³±czenia od 4
 • Koszt aktywacji od 26
 • Op³aty abonamentowe 73z³; 61z³; 50z³; 39

 • Dla firmy

 • Szerokopasmowy dostêp do Internetu
 • Brak limitów pobierania/wysy³ania danych
 • Umowa na czas nieokre¶lony lub okre¶lony
 • Komercyjne konta pocztowe i strona www
 • Wsparcie techniczne dot. transmisji danych
 • Mo¿liwo¶æ negocjowania parametrów us³ugi
 • Koszt pod³±czenia od 4
 • Koszt aktywacji od 26
 • Op³ata abonamentowa 130,54


 •  do góry

  Copyright ® 2014 ELART All Rights Reserved.
  Listopad 2018
  Poniedzia³ek
  19
  El¿biety, Faustyny, Paw³a  2018-05-11
  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych abonenta us³ug telekomunikacyjnych
  >> czytaj dalej >> [wiêcej...]

  2016-10-17
  Zwiêkszamy przep³ywno¶æ w sieci ELARTNET [wiêcej...]

  2016-05-13
  Nowa Taryfa Telefoniczna T10
  oferta dla osób odbieraj±cych rozmowy telefoniczne [wiêcej...]

  2016-03-25
  Pakiet C-DOM C2 ju¿ dostêpny dla abonentów pakietu cyfrowego C-DOM C1 [wiêcej...]

  2016-03-18
  Eleven i Eleven Sports dostepne w sieci TVK ELART [wiêcej...]  strona firmy Elart